บรรยายพิเศษ ครั้งที่ 54

อีเมล พิมพ์ PDF

 

การบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 54


ครั้งที่ 54 (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559)

- การอภิปรายพิเศษ เรื่อง “Agricultural Innovation for Global Value Chain”


ครั้งที่ 54 (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559)

 - สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “โรคติดต่อ อุบัติใหม่ที่ต้องเฝ้าระวังในปี 2559”

- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายรัฐเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร”

- เสวนาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหาร”

- เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “อนาคตเกษตรกรรมไทยในภาวะโลกเปลี่ยน”

- การอภิปรายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “Value Chain อย่างไทย ก้าวไกลสู่ Global”

- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

- เสวนาพิเศษ เรื่อง “เตรียมความพร้อมรับมือปัญหาหมอก ควัน และมลพิษทางอากาศ”

- สัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Crowdfunding : Aboundaryless Gateway to Global Fund for Thai SMEs”

- การอภิปรายพิเศษ เรื่อง “2559 วิกฤติ โอกาส และนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย”

 

ครั้งที่ 54 (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559)

- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Precision Aquaculture (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำสูง)”

 

 

ครั้งที่ 54 (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559)

- Innovation “Seminar Energy Efficiency in Buildings”,In the topic of “Green Building Solutions”

 

- เสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “มิติใหม่ของเมล็ดพันธุ์พืชในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก”

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:15 น. )  

ค้นหาการบรรยายพิเศษ