บรรยายพิเศษ ครั้งที่ 53

อีเมล พิมพ์ PDF

 

การบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 53


ครั้งที่ 53 (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558)

- พิธีเปิด การบรรยายพิเศษเรื่อง "Smart Agricuture The future of Thailand"


- การอภิปรายพิเศษเรื่อง "ศาสตร์เกษตร 72 ปี กับการขับเคลื่อนประเทศไทย"

 


ครั้งที่ 53 (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558)

 - การอภิปรายพิเศษ เรื่อง "เชื้อร้ายอีโบล่า : มหันตภัยโลก"

- เสวนาวิชาการ เรื่อง "ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ"

- การอภิปรายพิเศษ เรื่อง "โซนนิ่งเขตปลูกพืช ธุรกิจเกษตร จะอยู่ยืดหรือไม่?"

- การอภิปรายพิเศษ เรื่อง "Smart Aquaculture Makes a Better Thailand"

- การอภิปรายพิเศษ เรื่อง "SMART FARM SMART FAMILY เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี"

- การบรรยายพิเศษ เรื่อง "แผนที่น้ำบาดาล : ลายแทงแหล่งน้ำใต้ปฐพี"

- เสวนาพิเศษ เรื่อง "Hi-Protein, Hi-Health การบริโภคโปรตีนเพิ่อสุขภาพที่ดี"

 

 

ครั้งที่ 53 (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558)

- การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ก้าวไกลบนเส้นทางหม่อนไหม"

 

 - การบรรยายพิเศษ เรื่อง "The KU-GENENG and NCTU Joint Symposium on Genetic Engeneering and Bioinformatics"

 

 - เสวนาพิเศษทางวิชาการ เรื่อง "Innovation for Bio-Health Supplements"

 

 - เสวนาพิเศษทางวิชาการ เรื่อง "ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน"

 

 - การบรรยายพิเศษ เรื่อง "เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาวัคซีนสำหรับการเลี้ยงปลานิลในประเทศไทย"

 

 

ครั้งที่ 53 (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558)

- การอภิปรายพิเศษร่วม 3 สาขา เรื่อง "วิถีไทยวิถีอาเซียน เรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน"

 

- การจัดการประกวด "แผนธุรกิจไทยก้าวไกลอาเซียน"

 

- เสวนาพิเศษทางวิชาการ เรื่อง "Materials World"

- การสัมมนา เรื่อง "International Ice-cream Seminar"

- สัมมนาระดมความคิด เรื่อง "วิกฤตการณ์การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ วิกฤติการเกษตรไทย ใครจะแก้ไข?"

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:04 น. )  

ค้นหาการบรรยายพิเศษ