Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

บรรยายพิเศษ ครั้งที่ 51
 

บรรยายพิเศษ ครั้งที่ 51

E-mail Print PDF

 

การบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 51


ครั้งที่ 51 ( วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 )

 • 9.30 - 10.30 น.
  การบรรยานพิเศษเรื่อง "ประเทศไทยกับบทบาทผู้นำด้านการเกษตรในประชาคม อาเซียน "
  โดย นายอภิชาติ จงสกุล  เลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   
 • 10.30 - 11.30 น.  
  การบรรยายพิเศษเรื่อง “ประเทศไทยกับบทบาทผู้นำด้านการเกษตรในประชาคมอาเซียนในมุมมองภาคเอกชน”
  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ...นายมนตรี คงตระกูลเทียน รองประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรเครือเจริญโภคภัณฑ์
   
   

 

Last Updated ( Wednesday, 27 July 2016 15:04 )  

ค้นหาการบรรยายพิเศษ