ครั้งที่ 56

อีเมล พิมพ์ PDF

ครั้งที่ 56

รางวัลดีเด่น

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

ชนิดและสัณฐานวิทยาของหนอนพยาธิในลำไส้ไก่พื้นเมืองชําแหละ ในตลาดสด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างเดือน ม.ค.– มี.ค. 2559

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติทางกลของวัสดุประกอบจากเส้นใยปอสําหรับใช้ในงานซ่อมแซมและเสริมกําลังโครงสร้างคอนกรีต

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ผลของสภาวะในการลวกต่อการสูญเสียปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสีของกระเจี๊ยบเขียว

สาขาศึกษาศาสตร์

การส่งเสริมการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์


รางวัลดี

สาขาพืช

การประเมินปริมาณสารพิษแอฟลาทอกซิน บี 1 ในพริกป่นโดยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

การประเมินค่าทางพยาธิวิทยาคลินิกในแมวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่รักษาด้วยเคมีบําบัด

สาขาประมง

ผลของโปรตีน Pro-hepcidin (Pro On-Hep) ต่อการต้านทานเชื้อ Streptococcus agalactiae ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค Streptococcosis ในปลานิล (Oreochromis niloticus, Linn.)

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

Perception of and preference for agricultural extension services in Cambodia: The case study of rice farmers in Kampong Thom province

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

การผลิตอนุภาคโคคริสตอลระหว่างยาเมเฟนามิคแอซิดกับยาพาราเซตามอลด้วยกระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS)

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Characterisation of anaerobically treated molasses wastewater from ethanol production plants

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ภาพอนาคตเกษตรไทยและการใช้ที่ดิน พ.ศ.2578

สาขาศึกษาศาสตร์

การพัฒนาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบจําลองเป็นฐานร่วมกับการโต้แย้งในเนื้อหาของแข็ง ของเหลว แก๊ส


รางวัลชมเชย

สาขาพืช

 1. Effects of macro-nutrient, sucrose, BA and coconut water on protocorm-like bodies induction from shoot tips of a hybrid of Phalaenopsis amabilis

 2. cysteine ยับยั้งความรุนแรงในการก่อโรคของเชื้อสาเหตุ โรคใบจุดนูนถั่วเหลือง

 3. การปรับปรุงพันธุ์ข้าว 2 พันธุ์ โดยการผสมกลับร่วมกับ การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือกเพื่อร่นชั่วรุ่น

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

 1. รายงานสัตว์ป่วย: การวินิจฉัยความพิการของผนังหน้าท้องแต่กําเนิดในลูกแมวก่อนคลอดโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง

 2. แนวโน้ม และรูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Staphylococcus spp. และ Escherichia spp. จากระบบผิวหนังและปัสสาวะของสุนัขในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาประมง

คุณลักษณะของแบคทีเรียโปรไบโอติกส์ Bacillus spp. และ ประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Vibrio arahaemolyticus สายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรค AHPND

สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม

 1. ปริมาณฟีนอลิกรวม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของส่วนสกัดจากโสน

 2. การศึกษาพื้นผิวของแมงกานีสออกไซด์และโครงข่ายเหล็ก-อินทรีย์ ที่เคลือบบนเม็ดเซรามิก

 3. การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและเคมีของสาหร่ายวากาเมะ เค็มระหว่างการเก็บรักษา

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 1. Performance of high-rate membrane bioreactor for the treatment of polluted canal water: Effect of sponge media

 2. ประสิทธิภาพของเทคนิคเพื่อปกป้องรอยต่อระหว่างคอนกรีตและวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใย

 3. การศึกษากําลังตามแนวแกนของเสาท่อเหล็กประกอบ 3 ท่อ โดยใช้การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

 1. อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ติดซัสเซพเตอร์ต่อคุณภาพของพายชั้นในตู้อบไมโครเวฟ

 2. ลักษณะทางประสาทสัมผัส ความชอบและอารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

 3. Preparation and purification of oligosaccharides from commercially defatted rice bran

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. Enhanced cellulolytic enzyme system of the multienzyme complex from Cellulosibacter alkalithermophilus by combination with Cellobiohydrolase and beta-Glucosidase

 2. ความสัมพันธ์ของหอยกับปริมาณอินทรียวัตถุในดินบริเวณป่าชายเลน ปากแม่นํ้าตําบลคลองโคนและแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม

สาขาศึกษาศาสตร์

 1. การประยุกต์โปรแกรม Google Classroom เพื่อพัฒนาทักษะการ วิจัยของผู้เรียนบัณฑิตศึกษาในวิชาวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาพิเศษ

 2. ผลของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนที่มีภาวะออทิซึมระดับอาการปานกลาง

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 1. การตั้งชื่อเรือประมงพื้นบ้านกลุ่มคนมลายูชายฝั่งทะเลตะวันออก ภาคใต้ตอนล่าง

 2. การแปลงรูปเขียนของคำเป็นรูปทางเสียงแบบอิงกฎซึ่งรองรับรูปเขียนภาษาไทยที่ไม่เป็นไปตามอักขรวิธีไทย

 3. การศึกษาวิเคราะห์ผ้าซิ่นลายนางหาญของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดํา อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 11:08 น. )  

ค้นหาผลงานที่ได้รับรางวัล