ครั้งที่ 57

อีเมล พิมพ์ PDF

ครั้งที่ 57

รางวัลดีเด่น

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

การพัฒนาระบบการให้คะแนนในม้าที่เกิดภาวะโคลิก

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

การพัฒนามือถ่างความละเอียดระดับไมครอนที่ขับเคลื่อนโดยเพียโซอิเล็กทริกสำหรับกระบวนการทดสอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Charcoal Types Affected the Carcinogenetic Polycyclic Aromatic Hydrocarbon in Gilled Meat

สาขาศึกษาศาสตร์

การสำรวจความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์แบบนิรภัยและอุปนัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


รางวัลดี

สาขาพืช

Screening of Endophytic Fungi as Antagonistic Agents Rice Disease Pathogens

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

การเลือกเครื่องหมายไมโครแซตเทลไลต์สำหรับการทดสอบความเป็นพ่อ-ลูกของไก่ชนไทย

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Innate and adaptive immunity response of nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) to dietary supplementation of vitamin c and beta-glucan

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

การเลือกชนิดสารไวแสง ระยะเวลาการผสมและชนิดหลอดไฟสำหรับเพิ่มค่าความหนาแน่นของการเชื่อมขวางของฟิล์มจากยางธรรมชาติที่ผ่านการพรีวัลคาไนซ์ด้วย UV

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Synthesis and Characterization of Poly (Ethylene Glycol) Methyl Ether-Grafted Chitosan

สาขาศึกษาศาสตร์

แนวปฏิบัติที่ดีของฉันในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นหลักฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเรื่องระบบหายใจของมนุษย์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อิทธิพลของสถานะต่อการเผยแพร่ทางอารมณ์


รางวัลชมเชย

สาขาพืช

 1. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สารแอนโทไซยานินและฟีนอลิกรวม ในพืชสกุล Vigna 15 พันธุ์

 2. การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดขนาดกลางที่มีศักยภาพการให้ผลผลิตสูง

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

Phylogenetic Characterization of Escherichia coli Isolated from Diseased Swine in Ratchaburi Province, Thailand

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

การพัฒนาธนาคารปูม้าโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านหินกบ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม

 1. การดูดซับทางชีวภาพเฮกซะวาเลนต์โครเมียมด้วยไซยาโนแบคทีเรีย สไปรูไลน่า พลาเทนซิส

 2. Production of protein hydrolysates from Waste of Big-oui Using Papain and Bromelain

 3. การคัดเลือกและการศึกษาคุณสมบัติจำเพาะของแบคทีเรียทนเค็มที่คัดแยกจากดินในการเป็นแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อราสาเหตุโรคพืชในดิน

สาขาวิทยาศาตร์และพันธุวิศวกรรม

 1. การตรวจสอบคุณสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ Escherichia coli O157:H7

 2. Identification and characterization of mannose binding protein in black tiger shrimp, Penaeus monodon

 3. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของวิธีการเชิงตัวเลขสำหรับการกำจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพที่ใช้การแปรผันรวม

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 1. ผลของสัดส่วนน้ำยางพาราต่อกำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงดึงของซีเมนต์เพสต์โดยใช้กาวลาเทกซ์เป็นสารเชื่อมประสาน

 2. การศึกษารัศมีครอบคลุมการใช้บริการสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินด้วยข้อมูลตำแหน่งมิเตอร์วัดค่าน้ำ

 3. การประยุกต์ใช้วิธีพื้นผิวผลตอบสนองแบบบ็อก-เบห์นเคน สำหรับการพยากรณ์ความขรุขระผิวในการกัดข้างอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของเหลว

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

 1. ผลของไขมันแข็งต่อโดขนมปังแช่แข็งที่ใช้ยีสต์ก่อนและหลังการอบ

 2. Effect of Rice Bran Wax Oleogel as Fat Replacement on Cake Quality

 3. Protein Hydrolysate from Salmon Farms: Production, Characteristics and Antioxidative Activities

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับมลภาวะทางอากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 1. การรับรู้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการรองรับผู้มาเยือนกลุ่มผู้สูงอายุชาวไทย และชาวต่างประเทศที่ส่งผลต่อแนวโน้มการกลับมาเที่ยวซ้ำในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา

 2. บุพเพสันนิวาส: ความรู้สึกร่วมกับการตามรอยของผู้ชมละครไทย

 3. การศึกษาประเภทความหมายของคำว่า ไป ในภาษาไทย และ ALLER “ไป ในภาษาฝรั่งเศส

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10:33 น. )  

ค้นหาผลงานที่ได้รับรางวัล