ครั้งที่ 55

อีเมล พิมพ์ PDF

ครั้งที่ 55

รางวัลดีเด่น

สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม

Flag acidic target tag (FATT) improves solubility and production yield of recombinant P. falciparum plasmepsin V (PfPMV)

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึกพวงกุญแจรูปฝักมะขามด้วยวิธีการชุบอโนไดซ์


รางวัลดี

สาขาสัตว์

ผลของการเสริมกระถินสดร่วมกับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นแหล่งอาหารหยาบในกระบือปลัก

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

Molecular detection of Giardia duodenalis from stray dogs residing in monasteries of Bangkok, Thailand

สาขาประมง

Innate and adaptive immunity response of nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) to dietary supplementation of vitamin c and beta-glucan

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

Effect of parboiled germinated brown rice on rat brain hippocampus lipid peroxidation and superoxide dismutase activity in an animal model of oxidative stress

สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิต Indole-3-acetic acid (IAA) ของ Bacillus spp. ที่แยกได้จากดินด่าง

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

การศึกษาสมบัติทางกายภาพของปลากะตักแห้งเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดขนาด

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

การพัฒนากระบวนการผลิตเนยมะพร้าวและโปรตีนมะพร้าวเข้มข้นจากกะทิสด

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Culm density and fiber morphology of Dendrocalamus asper and Dendrocalamus membranaceus

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

การพัฒนาตัวบ่งชี้และแบบวัดความสามารถทางนวัตกรรม: กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปัญหากฎหมายอันเกี่ยวด้วยเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เมื่อชายหรือหญิงคู่สมรสถึงแก่ความตาย


รางวัลชมเชย

สาขาพืช

ชนิดและความเข้มข้นของโลหะหนักในดินบริเวณริมถนนของประเทศไทย

สาขาสัตว์

 1. ผลของการใช้น้ำมันปาล์มและถั่วเหลืองไขมันเต็มเป็นแหล่งไขมันในอาหารผสมครบส่วนที่มีต้นข้าวโพดหรือหญ้าเนเปียร์หมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ ต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊ส และความสามารถในการย่อยได้ในห้องปฏิบัติการ

 2. การปรับปรุงคุณภาพฟางข้าวด้วยน้ำกากผงชูรสเพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

การปนเปื้อนของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสในเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรในภาคกลางของประเทศไทย

สาขาประมง

 1. ผลของบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินต่อการลดคอเลสเตอรอลในน้ำมันปลาทูน่ากึ่งบริสุทธิ์

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปลาแนวปะการัง กับสถานภาพของแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สาขาวิทยาศาตร์และพันธุวิศวกรรม

 1. การตรวจสอบคุณสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ Escherichia coli O157:H7

 2. Identification and characterization of mannose binding protein in black tiger shrimp, Penaeus monodon

 3. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของวิธีการเชิงตัวเลขสำหรับการกำจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพที่ใช้การแปรผันรวม

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 1. การเปรียบเทียบการโหลดโมดูลโปรแกรมประยุกต์รูปแบบอีแอลเอฟบนไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์มคอร์เท็กเอ็ม 7

 2. การออกแบบเครื่องบันทึกค่าอัตราการไหลปัสสาวะแบบจานหมุน

 3. การประเมินปริมาณน้ำท่าและองค์ประกอบของสมดุลน้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรีโดยแบบจำลอง soil and water assessment tool

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

 1. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งจากเชื้อ Aspergillus oryzae อาศัยเครื่องโคจิโดยวิธีทะกุจิ

 2. การเตรียมกากมะพร้าวจากกากคั้นกะทิเพื่อนำไปดัดแปรทางเคมีและเสริมในผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. ความสามารถในการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของวู๊ดเซรามิกจากทางใบปาล์มน้ำมันในช่วงความถี่โทรคมนาคม

 2. แบบแผนการตอบสนองด้านการสลายสารของดินเลนในบ่อเลี้ยงกุ้งที่บำบัดด้วยวิธีการต่างๆ

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชิงบวกผ่านเว็บไซต์: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 2. การพัฒนาการผลิตสิ่งทอเพื่อการส่งออก: กรณีศึกษา บริษัท บ้านฝ้ายมัดย้อม จำกัด

 3. ความพึงพอใจและความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคสำหรับกาแฟอราบิก้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สาขาศึกษาศาสตร์

การพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้รูปแบบ ES-RPAI สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 1. A study of functional categorization of four-word lexical bundles in ten ASEAN key persons' one hundred written-speech discourses

 2. การหลอมรวมสื่อของสื่อมวลชนท้องถิ่น: กรณีศึกษาฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์เอทีวี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 3. นิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรี: การถ่ายทอดเรื่องเล่าพื้นบ้านในอุษาคเนย์

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 11:13 น. )  

ค้นหาผลงานที่ได้รับรางวัล