อีเมล พิมพ์ PDF

ครั้งที่ 54

รางวัลดีเด่น

สาขาวิทยาศาสตร์

Statistical analysis of zero inflated negative binomial-beta exponential distribution

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สมบัติการคงรูป เชิงกล และการกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมาของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื่อยไม้

รางวัลดี

สาขาพืช

การวิเคราะห์เสถียรภาพผลผลิตของสายพันธุ์ถั่วลิสงจากการทดสอบในหลายสภาพแวดล้อม

สาขาประมง

การศึกษาการแสดงออกและหน้าที่ของโปรตีนลูกผสม CC chemokines 2 ชนิด ต่อกระบวนการกลืนกินสิ่งแปลกปลอมของเซลล์เม็ดเลือดขาวในปลานิล (Oreochromis niloticus)

สาขาวิทยาศาสตร์

On the truncated beta-pareto distribution

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สมบัติความเสียดทานและการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบฟีนอลิกที่เติมผงเถ้าจากธรรมชาติ

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

การศึกษาคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดดอกกล้วยไม้สกุลหวายบางชนิด

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประสบการณ์ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม

รางวัลชมเชย

สาขาพืช

 1. ผลของพันธุ์และบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพและอายุเก็บรักษาสับปะรดสดเพื่อการส่งออก

 2. การคัดเลือกสายพันธุ์ไรโซเบียมและผลการใช้ไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ต่อการเกิดปมและประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 84-2

 3. การพัฒนาชุดตรวจสอบโปรตีน CP4EPSPS ข้าวโพดต้านทานสารกำจัดวัชพืช Roundup ready

สาขาประมง

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการกินอาหาร คุณภาพน้ำและการใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติในการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบ่อดิน

 2. คุณลักษณะของดีเอ็นเอคู่สมและการตอบสนองของยีน Glucose Regulated Protein 78 (grp78) ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ที่ถูกกระตุ้นด้วยเชื้อแบคทีเรียและอุณหภูมิ

สาขาวิทยาศาสตร์

 1. Effects of leaf and rhizome extracts of Typha angustifolia L. on seed germination and seedling growth of giant mimosa (Mimosa pigra L.)

 2. ผลของสารอาหารไนเตรทกับการทนต่อสภาวะน้ำท่วมขังของสบู่ดำ

 3. ฟิสิกส์ของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าและหม้อ

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 1. อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาของการย่างของเครื่องย่างอัตโนมัติแบบอินฟราเรดต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อหมูเสียบไม้

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

 1. ประสิทธิภาพของกระดาษแข็งเคลือบวานิลลินต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์

 2. สมรรถนะของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย

 3. การเพิ่มคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ด้วยเทคโนโลยีไอน้ำร้อนยวดยิ่ง

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. การศึกษาคุณลักษณะของสารอินทรีย์ละลายน้ำในแม่น้ำแม่กลองโดยใช้เทคนิค Fluorescence spectroscopy

 2. พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติ

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 1. บุหรี่ไฟฟ้าและผลในการช่วยทำให้เลิกสูบบุหรี่

 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 1. การเปิดรับสื่อและทัศนคติของนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีที่มีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล

 2. การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3. การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบญี่ปุ่นกับการปรับตัวในการทำงานของพนักงานชาวไทยในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปศุสัตว์ส่งออกในประเทศไทย: กรณีศึกษาบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่น

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017 เวลา 22:29 น. )  

ค้นหาผลงานที่ได้รับรางวัล