อีเมล พิมพ์ PDF

ครั้งที่ 53

รางวัลดีเด่น

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

Nucleotide sequences of goose parvovirus isolates from Thailand and the comparison with vaccine strains

สาขาวิทยาศาสตร์

Application of response surface methodology for spore production optimization of Beauveria bassiana BNBCRC using biohydrogen effluent-based medium from palm oil mill

สาขาพันธุวิศวกรรม

Improvement of leptospiral leucine-rich repeat gene expression in Escherichia coli

รางวัลดี

สาขาพืช

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพเมล็ดเหมือนข้าวสังข์หยด และต้นเตี้ย

สาขาสัตว์

การพัฒนาวิธี Competitive enzyme-linked immunosorbent assay เพื่อตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในน้ำนมโค

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

Comparison of antibody titer immunized by KU-VAC1 (rBm95+rSerpin) between Thai native and western breed cattle

สาขาประมง

ประสิทธิภาพของวัคซีน Streptococcus agalactiae ที่เตรียมด้วยวิธีต่างกันต่อภูมิคุ้มกันของปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.)

สาขาวิทยาศาสตร์

Association analysis of cytochrome P450 polymorphisms in phenytoin induced severe-cutaneous adverse reactions (SCARS) in young epileptic patients

สาขาพันธุวิศวกรรม

Structural characterization of antimicrobial peptides from Lactobacillus salivarius K4 by circular dichroism

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ผลของความชื้นสัมพัทธ์ต่อความจุการดูดซับสารมลพิษอินทรีย์ของแผ่นพอลิโพรพิลีน

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Chlorella spp. แบบเฮเทอโรทรอฟ

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มโดยการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีดัชนีปัจจัยร่วมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่สรอย จังหวัดแพร่

รางวัลชมเชย

สาขาพืช

 1. โคลนจากเซลล์ไลน์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายและความไวของเซลล์ต่อเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส

 2. ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์มิมิก (DHECD) ต่อการเติบโตทางลำต้นและผลผลิตของมันสำปะหลัง

 3. การประเมินปริมาณเชื้อไฟโตพลาสมาโรคใบขาวอ้อยด้วยวิธี Absolute และ Relative quantification real-time PCR

สาขาสัตว์

 1. ผลของการเสริมเอนไซม์ Alpha-galactosidase ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่

 2. อิทธิพลของความหนาแน่นและกรงตับเสริมคอนต่อการแสดงพฤติกรรมในช่วงวันและประสิทธิภาพการผลิตในระบบการเลี้ยงแบบกรงตับในไก่ไข่

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

Molecular detection of Giardia duodenalis from long-tailed macaque (Macaca fascicularis) at San Phra Kan shrine, Lopburi, Thailand

สาขาพันธุวิศวกรรม

 1. Cloning and characterization of glycoside hydrolase family 9 from Paenibacillus curdlanolyticus B6

 2. Production of swine interferon gamma in E.coli and in vitro examination of its biological function

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 1. Application of sodium silicate and water repellent coating for improving the mechanical properties and water resistance of adobe plaster in wet area

 2. การปรับปรุงดินทรายโดยกระบวนการผลิตคาร์บอเนตจากจุลินทรีย์

 3. การออกแบบเครื่องทดสอบการกระแทกในย่านความเร็วต่ำ

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเจลของกัมเมล็ดมะขาม (Tamarindus indica L.)

 2. การศึกษาผลของแซนแทนกัมและอินูลินต่อค่าทางกายภาพและประสาทสัมผัสหน้าเค้กช็อกโกแลต

 3. การศึกษาความชื้นเริ่มต้นของข้าวเพื่อผลิตรงควัตถุสีแดงจากเชื้อรา Monascus purpureus ในระดับการเพาะเลี้ยงต่างๆ

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการการท่องเที่ยวสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

 2. ผลกระทบของไฟป่าต่อสมบัติดินในพื้นที่ต้นน้ำ

 3. ชนิดพันธุ์ไม้เด่นที่เหมาะสมในการปลูกฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

สาขาศึกษาศาสตร์

 1. การพัฒนาแนวคิดของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นร่วมกับการสร้างมโนภาพพลวัต

 2. การวิจัยประเมินโครงการ การพัฒนาครูผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นวนิยายเราลิขิตและแผ่นดินของเรา: วาทกรรมเกี่ยวกับสตรีไทยในช่วงทศวรรษ 2480-2490

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017 เวลา 22:31 น. )  

ค้นหาผลงานที่ได้รับรางวัล