อีเมล พิมพ์ PDF

ครั้งที่ 52

รางวัลดีเด่น

 สาขาพืช

ตากฟ้า 86-5: ฝ้ายพันธุ์เส้นใยสีเขียว 

สาขาวิทยาศาสตร์

Phytochemical screening and antibacterial activity of Millettia pinnata (L.) panigrahi

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซด์ ซิงค์ออกไซด์และเซอร์โคเนียมไดออกไซด์ เพื่อใช้ในการผลิตเมทานอลจากปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของคาร์บอนไดออกไซด์

 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

 Antimicrobial activity of encapsulated fingerroot essential oil in marinated pork during storage in refrigerated temperature

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

The accomplishments of siamese deputy kings in the field of legislation

  รางวัลดี

สาขาพืช

การปรับปรุงพันธุ์ไหมไทยลูกผสมเพื่อเพิ่มน้ำหนักรังสด

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

Development of broad range nested-PCR targeting the 16S rRNA gene for detection of culture-negative bacteria

สาขาวิทยาศาสตร์

การแยกเชื้อและการคัดเลือกเชื้อยีสต์สายพันธุ์กลายที่มีการผลิตเอนไซม์ไลเปสเพื่อเร่งปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซล

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 การตกตะกอนสารออกฤทธิ์สำคัญจากสารสกัดบัวบกด้วยเทคนิค Gas anti-solvent

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

การหาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายโปรตีนจากกากชีวมวลของสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยวิธีทะกุจิ

สาขาศึกษาศาสตร์

การวิเคราะห์กลุ่มพหุความภักดีของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในภาคใต้

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การใช้วัจนกรรมจากบทร้องประกอบพิธีกรรมเรียกขวัญเพื่อรักษาโรคของหมอเหยาชาวผู้ไทย

  รางวัลชมเชย

สาขาพืช

 1. การใช้วิธีทางชีวโมเลกุลในการจำแนกชนิดไส้เดือนฝอยรากปมที่เข้าทำลายมันสำปะหลังในอำเภอ ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 2. การประเมินความหลากหลายและการจัดกลุ่มความรุนแรงของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ข้าวที่เก็บรวบรวมในประเทศไทย

 3. การตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรียปฏิปักษ์มีความสัมพันธ์กับการยับยั้งการเกิดโรคข้าว

  สาขาสัตวแพทยศาสตร์

แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารของผู้ผลิตและผู้บริโภค

สาขาวิทยาศาสตร์

 1. Comparative phytochemistry of Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC (Rutaceae) in Thailand by thin layer chromatographic technique

 2.  Effects of Andrographis paniculata on alpha-naphthylisothiocyanate (ANIT)-induced cholestatic liver injury in rats

 3.  กลไกของโปรตีน E7 ของ Human papillomavirus ไทป์ 16 ในการเกิดเมทิลเลชันและการแสดงออกของยีน CCNA1 ในมะเร็งปากมดลูก

 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 1. การพัฒนาบล็อกปูนซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมไม้ไผ่

 2. การหาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโคปีโดยไม่มีอิทธิพลจากอุณหภูมิของตัวอย่าง

 3. การหาค่ามอดูลัสของคานยื่นโลหะด้วยการวิเคราะห์การสั่น

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. รูปแบบการหากินด้านตั้งของนกในแปลงถาวรป่าดิบเขาห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่

 2. การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันหมูที่ได้จากอุตสาหกรรมแปรรูปหมูโดยใช้แคลเซียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

 3. การเติบโตและมวลชีวภาพของสังคมไม้ป่าในพื้นที่โครงการปลูกฟื้นฟูที่ดำเนินการโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สาขาศึกษาศาสตร์

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 20 มกราคม 2015 เวลา 15:43 น. )  

ค้นหาผลงานที่ได้รับรางวัล