อีเมล พิมพ์ PDF

ครั้งที่ 51

รางวัลดีเด่น

 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเสียหายของงานเชื่อมพระพุทธรูปทองเหลือง

 รางวัลดี

สาขาพืช

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลภาพสำหรับประเมินระดับความรุนแรงของโรคข้าว

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตด้วยวิถีเกษตรทางเลือกเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรยากจนในพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

สาขาวิทยาศาสตร์

 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการระบุพ่อแม่ลูกของประชากรกุ้งขาวปลอดเชื้อโรคภายในโรงเพาะฟัก

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

การศึกษาเบื้องต้นเพื่อผลิตปูนซีเมนต์โดยใช้กากดินขาวและเถ้าลอยลิกไนต์

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

 1. แบบจำลองคณิตศาสตร์และการทวนสอบคุณภาพจุลินทรีย์ของอาหารเหลวผสมชิ้นอาหารด้วยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในระบบการไหลแบบต่อเนื่อง
 2. การทำนายค่าคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านรสหวานโดยรวม, รสเปรี้ยวโดยรวมและค่าความแน่นเนื้อของมะม่วงด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด

 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 การเพิ่มการละลายของแคดเมียมในดินนาปนเปื้อนแคดเมียม

 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชนบ้านสันกลาง ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 รางวัลชมเชย

สาขาพืช

 1. การทำนายลักษณะของสีดอกกล้วยไม้ว่านเพชรหึง 
 2. ผลของความหนาของเปลือกเมล็ดข้าวโพดคั่วต่อคุณภาพการคั่วแตกด้วยเครื่องคั่วน้ำมัน
 3. การเกิด lipid peroxidation และการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในปลายรากพืชที่ได้รับสารสกัดหยาบจาก Hapalosiphon sp.
สาขาสัตวแพทยศาสตร์
 1. ผลกระทบของการตรวจพบเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในเนื้อเยื่อรังไข่ของสุกรสาวทดแทนต่อการงอกขยายของแกรนูโลซาเซลล์ในฟอลลิเคิลที่กำลังเจริญเติบโต

สาขาประมง

 สาขาวิทยาศาสตร

 1. การศึกษาสภาพนำความร้อนของฉนวนกันความร้อนที่ผลิตจากเส้นใยของแกน และขั้วสับปะรด
 2. การพัฒนาชุดทดสอบกระดาษสำหรับตรวจหาและนับจำนวนเชื้อ Pseudomonas aeruginosa
 3. โครงสร้างภายในของไข่ และการเจริญของตัวอ่อนไรน้ำนางฟ้าไทย Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan and Murugan, 2002

 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 1. การศึกษาการใช้ภาพถ่ายในการวัดปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันด้วยวิธีเทียบกับอัตราส่วนสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน
 2. การออกแบบระบบเพิ่มเสถียรภาพของควอดโรเตอร์เฮลิคอปเตอร์
 3. อิทธิพลของความดันที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปเย็นที่มีผลต่อการนำไฟฟ้าของเงินผสมดีบุกออกไซด์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาศึกษาศาสตร์

 

 1. ทิศทางหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพตำรวจในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2564)
 2. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ
 3. ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

 

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 23:22 น. )  

ค้นหาผลงานที่ได้รับรางวัล