อีเมล พิมพ์ PDF

ครั้งที่ 50

รางวัลดี

สาขาพืช
ฝ้ายใบขนพันธุ์ใหม่ ตากฟ้า 84 - 4

สาขาสัตว์
อิทธิพลของแหล่งวัตถุดิบพลังงานกับการเสริมแหล่งโปรตีนจากนมต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะสัณฐานวิทยาของลำไส้สุกรอนุบาลในโรงเรือนระบบเปิด

สาขาสัตวแพทย์
การพัฒนาชุดตรวจสอบโรคอินคลูชั่นบอดีเฮปาไตติสในไก่ด้วยวิธีอีไลซ่า โดยการใช้โปรตีนรีคอมบิแนนท์เฮกซอน

สาขาประมง
พรรณไม้น้ำในจังหวัดพะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์

สาขาวิทยาศาสตร์
การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อตรวจสอบพันธุ์ลูกผสมในบัวประดับและบัวหลวง

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณและช่วงอายุของยางพารา โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม SMMS

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
แบบจำลองโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับการเลือกสถานที่ตั้งลานมัน

 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลของการใช้น้ำหมักซาวข้าวร่วมกับพืชสมุนไพรเพื่อกำจัดหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata)

รางวัลชมเชย

สาขาพืช

 1. การพัฒนาพันธุ์งาฝักต้านทานการแตก พันธุ์ มก.21
 2. การสำรวจและประเมินความเสียหายจากโรครากปมของมันสำปะหลัง
 3. การลดปัญหาการอัดแน่นของดินสำหรับมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบ
สาขาสัตว์
 1. การเสริมเยื่อใยเข้มข้นต่อน้ำหนักกระเพาะบด และสมรรถภาพทางการผลิตของไก่สาวและไก่ไข่
 2. การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้มันสำปะหลัง ข้าวโพดและปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากในเป็ดเนื้อสายพันธุ์เชอร์รี่วัลเลย์ช่วงอายุ 0-47 วัน
สาขาสัตวแพทยศาสตร์
 1. รายงานสัตว์ป่วย: การรักษาแผลหลุมลึก descemetocele ที่กระจกตาด้วยวิธีการเย็บรกในกระต่ายสองตัว
 2. คุณภาพทางเคมีของน้ำที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์ในประเทศไทย
 3. รูปแบบการเลี้ยงและการผลิตเป็ดไข่ในจังหวัดสุพรรณบุรี อยุธยา และนครปฐม
สาขาวิทยาศาสตร์

 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 1. การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเชื่อมความต้านทานแบบจุดที่มีต่อการรับแรงดึงเฉือนสำหรับเหล็กกล้าชนิดแผ่นเคลือบโลหะผสมสังกะสีแบบจุ่มร้อนและอบ SGCD1
 2. การศึกษาการกระฉอกของน้ำภายในถังบรรจุด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
 3. การบำบัดน้ำเสียจากสีย้อมผ้าด้วยกระบวนการเฟนตันแบบฉายแสงโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
 1. คุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของมังคุดอบแห้งด้วยตู้อบไมโครเวฟสุญญากาศทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการออสโมติกดีไฮเดรชัน
 2. ผลของระยะการเจริญเติบโตต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด แอนโธไซยานินทั้งหมด และความสามารถต้านออกซิเดชันของผลพิลังกาสา
 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดสีชมพูของน้ำมะพร้าวน้ำหอมพาสเจอร์ไรซ์
สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 1. การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก
 2. โลกาภิวัตน์กับคุณภาพการบริการที่ผู้บริโภคได้รับในภาคบริการเพื่อสุขภาพ
 3. การวัดคุณค่าตราสินค้าและความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลต่อปัจจัยการตอบสนองทางการตลาดของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 06 สิงหาคม 2013 เวลา 13:55 น. )  

ค้นหาผลงานที่ได้รับรางวัล