อีเมล พิมพ์ PDF

ครั้งที่ 44

รางวัลดีเด่น

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

ฤทธิ์ฆ่าเชื้อราที่ก่อโรคผิวหนังในสุนัข แมว ของโลชั่นสมุนไพร KU Natural Miticide ในห้องทดลอง

สาขาวิศวกรรมศาสตร์
การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียในการทดสอบแบบสแกนด้วยวิธีลดการเปลี่ยนสถานะของเกต

รางวัลดี

สาขาสัตว์
การเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารไก่ไข่เพื่อการผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีนแบบเป็นอุตสาหกรรม 2. ปริมาณไอโอดีนในไข่เสริมไอโอดีนหลังจากผ่านการปรุงเป็นอาหารโดยการต้ม

สาขาประมง
การใช้แอนติบอดีจากไข่แดงเพื่อการป้องกันโรคแบคทีเรียเรืองแสงในกุ้งกุลาดำ

สาขาสัตวแพทยศาสตร์
การตรวจติดตามโรคเลปโตสไปโรซิสในสุนัขสุขภาพดีที่ได้รับการฉีดวัคซีนในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2547

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปัจจัยที่จำกัดการนำนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานมาสู่การออกแบบและก่อสร้างอาคารในประเทศไทย

รางวัลชมเชย

สาขาพืช

 1. Postharvest application of the yeast Issatchenkia orientalis for the Control of anthracnose of mango
 2. มันสำปะหลังแป้งสูงพันธุ์ระยอง 7

สาขาสัตว์

 1. อายุเมื่อคลอดลูกครั้งแรกของโคนมในประชากรหลากหลายพันธุ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย

สาขาสัตวแพทย์
 1. รายงานสัตว์ป่วย: ภาวะกระดูกสะบ้าเคลื่อนตั้งแต่กำเนิดในแมว
 2. การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางอิมมูนต่อการติดพยาธิหนอนหัวใจในสุนัขและแมว
สาขาประมง
 1. การใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius)
 2. การสกัดฮอร์โมนโพรสตาแกลนดินจากแม่เพรียงทรายและผลของสารสกัดฮอร์โมนต่อการพัฒนาของไข่แม่กุ้งกุลาดำ
 3. การปรับปรุงคุณสมบัติของเจลซูริมิที่ผลิตจากปลาแป้น (Leiognathus spp.) โดยใช้เอนไซม์ทรานส์กลูทามิเนสจากจุลินทรีย์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 1. การศึกษาการใช้ผ้าใบไทร์คอร์ดเก่าในแอสฟัลต์คอนกรีต
 2. การศึกษาลักษณะจำเพาะของสารประกอบเชิงโลหะ ณ รอยต่อของลูกบอลบัดกรีชนิดไร้สารตะกั่ว
 3. ระบบเสริมความปลอดภัยสำหรับการกระจายรหัสในระบบเครือข่ายไร้สายแบบแอดฮอก
สถาปัตยกรรมศาสตร์
 1. การจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเมืองปากช่อง โดยหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
 2. คุณภาพบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนพื้นฐานแนวคิดวิษณุกรรมนิยม

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

 1. ผลของแซนแทนกัมและความเป็นกรดเบสต่อสมบัติทางด้านเพสติงและความคงตัวด้านการแช่แข็งและละลายของแป้งมันสำปะหลัง
 2. ผลของความเป็นกรด-ด่างและเวลาการทำปฏิกิริยาต่อสมบัติของแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์
 3. การเหนี่ยวนำการรวมมวลของไข่ขาวที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยการทําให้เป็นกรด และเฟอรัสแลคเตท

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 1. การประยุกต์ใช้โมเดลการวางแผนนันทนาการแบบเน้นประสบการณ์ในการจำแนกแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ
 2. คุณสมบัติเยื่อจากกากอ้อยที่ผลิตด้วยกรรมวิธีด่างกับออกซิเจน
 3. การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ในพื้นที่ป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สาขาศึกษาศาสตร์
 1. การสร้างแบบวัดวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
สาขาเศรษฐศาสตร์
 1. การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรณีศึกษา : สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
สาขามนุษยศาสตร์
 1. โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรู้ด้วยตนเอง: ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน 1
 2. ชื่อบ้านนามเมืองจังหวัดตรัง

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2014 เวลา 16:27 น. )  

ค้นหาผลงานที่ได้รับรางวัล