อีเมล พิมพ์ PDF

ครั้งที่ 43

รางวัลดีเด่น

สาขาวิศวกรรมศาสตร์
อุปกรณ์จับยึดสายไฟเบอร์ออฟติกชนิดแอกแชสเซอร์วิตส์

รางวัลดี

สาขาสัตว์
การเจริญของตัวอ่อนกระทิงโคลนนิ่งโดยใช้ไข่โคเป็นไซโตพลาสผู้รับ

สาขาวิทยาศาสตร์
การศึกษาเออร์เบียมแย๊กเลเซอร์ในงานการกำจัดหินน้ำลาย

สาขาวิศวกรรมศาสตร์
การศึกษาปฏิทินการเพาะปลูกข้าวช่วงฤดูแล้งด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม NOAA/AVHRR

รางวัลชมเชย

สาขาพืช

 1. การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของข้าวหอม (Oryza sativa L.) ลูกผสมชั่วที่ 1 และ ลูกชั่วที่ 2 เพื่อการผลิตต้น doubled haploid ที่มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง

สาขาสัตว์
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างฮีโมโกลบินฟีโนไทป์และซีรั่มโปรตีนกับการให้ผลผลิตของโคเนื้อในประเทศไทย
 2. การวางแผนตารางให้อาหารสุกรที่พยายามพัฒนาผลตอบแทนให้ดียิ่งขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทย
สาขาสัตวแพทย์
 1. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืช เค ยู เนเจอแร็ล เอ็กโตไซด์ ที่เก็บไว้นาน ต่อเห็บสุนัข
 2. ความชุกของโรค Anaplasmosis และ Eperythrozoonosis ของแพะในจังหวัดสตูล
 3. เทคนิคที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวสัตว์สำหรับการสกัดดีเอนเอและการตรวจแยกเพศในนก
สาขาประมง
 1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำอะโกลนีม่า Aglaonema simplex
 2. การติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในการเพาะและอนุบาลปลาบึก
 3. การสร้างสารป้องกันตัวของหญ้าทะเล
สาขาวิทยาศาสตร์
 1. การวิเคราะห์สารประกอบเอมีนในอาหารหมัก โดยรีเวอร์เฟสไฮเปอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโตรกราฟี
 2. คาริโอไทป์ของหอยทากบก Macrochlamys asamurai Panha, 1996 และ Syama diadema (Dall, 1897) (Pulmonata : Ariophantidae)
 3. สมบัติไดอิเล็กตริก การกรองแรงดันไฟฟ้า ความจุที่ขึ้นกับแรงดัน การแปลงแรงดันไฟฟ้าเป็นความถี่ การเก็บและคายประจุไฟฟ้าของเซรามิกส์ Ba0.9La0.1TiO3 และ (Ba0.5Zn0.5)TiO3

สาขาวิศวกรรมศาสตร์

 1. การวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารในสถานีภาคพื้นดินสำหรับดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก
 2. การวิเคราะห์ความแก่ของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพที่ก้านผล
 3. การออกแบบห้องเผาไหม้แบบต่อเนื่องโดยใช้ไขมันปาล์มบริสุทธิ์เป็นเชื้อเพลิง
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
 1. อิทธิพลของพันธุ์ข้าวและกระบวนการให้ความร้อนต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ในบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว
 2. อิทธิพลของพันธุ์ข้าวและกระบวนการให้ความร้อนต่อสมบัติของก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กที่ปรับกรดในบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว
 3. อิทธิพลของสภาวะการแปรรูปต่อปริมาณเบต้าแคโรทีนในโมโรเฮยะอบแห้ง
สาขาจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 1. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นน้ำภาคใต้
แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2014 เวลา 16:27 น. )  

ค้นหาผลงานที่ได้รับรางวัล