อีเมล พิมพ์ PDF

ครั้งที่ 42

รางวัลดีเด่น

Some effects on datum temperature for maturity application on fly ash concrete

รางวัลดี

สาขาสัตว์
การใช้เทคโนโลยีโคลนนิ่งผลิตโคเนื้อและโคนมพันธุ์ดีเยี่ยม

สาขาวิทยาศาสตร์
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแบคทีเรียพึ่งพาในลําไส้ปลวกกินไม้

สาขาวิศวกรรมศาสตร์
การรู้จําตัวอักษรพิมพ์ภาษาไทยเชิงคณะกรรมการโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบขนาน

สาขาจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้เทคนิค DGGE เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการกําจัดโดยใช้จุลินทรีย์โดยวิธี Bioaugmentation ในดินที่มีการปนเปื้อนด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

สาขาศึกษาศาสตร์

รูปแบบการทําความเข้าใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนจากสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม

รางวัลชมเชย

สาขาพืช

 1. การคัดเลือกจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนใบของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้
 2. การตรวจสอบเชื้อ nucleopolyhedrovirus ของหนอนไหม Bombyx mori ด้วยเทคนิค PCR
สาขาสัตว์
 1. ผลของ Hatching stage ของตัวอ่อนโคโคลนนิ่งต่ออัตราการรอดหลังจาก Vitrification
 2. กรณีศึกษา: แนวโน้มความสามารถภายนอกและทางพันธุกรรมสำหรับการให้ผลผลิตน้ำนมครั้งแรกของโคนมในประชากรหลากหลายพันธุ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย
สาขาสัตวแพทย์
 1. การโคลนนิ่งข้ามสปีชีส์โดยใช้ไข่แมวบ้านเป็นไซโตพลาสซึมผู้รับและเซลล์ไฟโบรบลาสจากผิวหนังแมวดาวเป็นเซลล์ต้นแบบ
สาขาวิทยศาสตร์
 1. การคัดเลือกสายพันธุ์ Klebsiella sp. ทนร้อนที่สามารถสร้างวิตามินบี 12 ได้สูงและการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต
 2. การจําแนกยานพาหนะอัตโนมัติด้วยม่านแสงอินฟราเรดโดยการโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัย
 3. การพยากรณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาดการซื้อขายล่วงหน้า : กรณีศึกษายางพารา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์

 1. การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิคส์ของวัตถุทรงกระบอกสัมผัสเป็นเส้นตรง
 2. การรู้จําเสียงวรรณยุกต์ต่อเนื่องภาษาไทยด้วยแบบจําลองฮิดเดน มาร์คอฟ 3 ส่วน
สาขาจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 1. การใช้ประโยชน์จากกากมันสําปะหลังเพื่อผลิตเอทานอล
 2. การจัดการประมงชายฝั่งโดยชุมชน : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดสรรพื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในอ่าว ปะทิว จังหวัดชุมพร

สาขาสังคมศาสตร์

 1. อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อพฤติกรรมสังคมของเยาวชนไทยในกรุงเทพมหานคร
 2. การสํารวจรูปแบบการทุจริตประกันภัยรถยนต์
สาขาศึกษาศาสตร์
 1. บทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมระบบสุญญากาศ
สาขาเศรษฐศาสตร์

 1. แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยที่เน้นทางด้านการเกษตรอันนําไปสู่การพัฒนาตนเองที่ยั่งยืน
 2. พฤติกรรมและความพึงพอใจในการบริโภคไวน์พื้นบ้านและสุราพื้นบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สาขามนุษยศาสตร์
แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2014 เวลา 16:28 น. )  

ค้นหาผลงานที่ได้รับรางวัล