อีเมล พิมพ์ PDF

ครั้งที่ 41

รางวัลดีเด่น

สาขาพืช
ตากฟ้า 2: ฝ้ายเส้นใยยาวพันธุ์แรกของประเทศไทย

สาขาวิทยาศาสตร์
การเพิ่มปริมาณวิตามินบี 12 ของถั่วเน่าด้วยจุลินทรีย์ผสม

สาขาวิศวกรรมศาสตร์
การวิจัยและพัฒนารถกวาดขยะชายหาดท่องเที่ยว

รางวัลดี

สาขาพืช
ทดสอบการป้องกันกำจัดศัตรูคะน้าโดยวิธีผสมผสาน

สาขาสัตว์
การวัดปริมาณสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนจากหัวกวาวเครือขาว 3 แหล่ง เมื่ออายุ 6, 9 และ 12 เดือนหลังการปลูกเพื่อประโยชน์ในสัตว์เศรษฐกิจ

สาขาสัตวแพทย์ 

ประสิทธิภาพของสารธรรมชาติกำจัดเห็บหมัดเหา เค ยู ต่อเห็บของสุนัข

สาขาวิทยาศาสตร์

การทดสอบค่ากระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับการทำโคลนนิ่งตัวอ่อนแมวโดยใช้เซลล์ไฟโบรบลาสจากใบหูเป็นเซลล์ต้นแบบ

สาขาวิศวกรรมศาสตร์
พฤติกรรมการเปลี่ยนรูปร่างแบบวงรอบของโลหะเชื่อมดีบุก-เงิน-ทองแดง-บีสมัธ

สาขาศึกษาศาสตร์
การวิเคราะห์เครื่องมือทางการเกษตรพื้นบ้านทางวิทยาศาสตร์ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

สาขาสังคมศาสตร์
ภาวะผู้นำและรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้นำชุมชนในกรุงเทพมหานคร

สาขามนุษยศาสตร์
สื่อผสมมัลติมีเดีย: เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง

รางวัลชมเชย

สาขาพืช

 1. มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ MKUC 34-114-206
 2. มะละกอพันธุ์ใหม่ต้านทานไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ  
สาขาสัตว์
 1. การศึกษาสมรรถนะการผลิต ปริมาณแร่ธาตุและค่าโลหิตวิทยาของเป็ดเทศที่เลี้ยงในเขตพื้นที่ดินเค็ม
 2. การตรวจสอบเพศของกระบือปลักโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์
 3. อิทธิพลของวัตถุกันเสียต่อผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ และจำนวนโซมาติคเซลล์ในน้ำนม
สาขาประมง
 1. ชนิดของไขมันต่อการเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linne')
 2. คาริโอไทป์ของปลาดุกลำพัน อุกปากกว้าง และกดโพที่พบในประเทศไทย
 3. การใช้แอสตาแซนทินจากยีสต์ Phaffia rhodozyma กับกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius
สาขาคหกรรมศาสตร์
 1. ผลของกรดบอริค และ BTCA ต่อการสูญเสียความแข็งแรงต้านทานแรงดึงของผ้าฝ้ายที่ตกแต่งสำเร็จ
 2. ผลของชนิดและปริมาณสารซักฟอกต่อคุณภาพน้ำทิ้ง และประสิทธิภาพในการซักผ้า
 3. ศึกษาลักษณะประชากรของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่มีผลต่อการรับรู้โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการตามแนวทางโภชนบัญญัติ 9 ประการ และธงโภชนาการ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของแม่บ้านเกษตรกร อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
สาขาวิทยาศาสตร์
 1. ผลของการเพิ่มคุณภาพด้วยความร้อนต่อสมบัติทางกายภาพของไพลินจากกาญจนบุรี
 2. การออกแบบและสร้าง อันบาลานซ์ แมกนีตรอน คาโทด สำหรับ ระบบสปัตเตอริง
 3. การศึกษาอัลคาไลน์โปรตีเอสจาก alkalotolerant Bacillus sp. เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
สาขาจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 1. ศึกษาภาวะการเป็นทะเลทรายในประเทศไทยโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 2. ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำมันในน้ำเสียโดยใช้ดอกธูปฤาษี
 3. แนวทางการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียจากบ่อดินเป็นแบบตะกอนเร่ง
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาศึกษาศาสตร์
 1. การใช้วัฒนธรรมไทยเป็นสื่อการเรียนเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. การพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชน
 3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนวิชาสถิติ 1 ระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
สาขามนุยศาสตร์
 1. การรายงานข่าวเหตุการณ์ในภาวะวิกฤติของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย: กรณีศึกษาการก่อวินาศกรรมอาคารเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. การศึกษาประโยคผิดในเรียงความภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นและขั้นกลางของนักศึกษาชาวไทย: ปัญหาการใช้คำช่วย
 3. วิเคราะห์บทละครสมัยใหม่ที่ดัดแปลงจากวรรณคดีไทย
สาขาเศรษฐศาสตร์
 1. สถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด และโอกาสทางการตลาดของสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของภาคเหนือ: กรณีศึกษา ผ้าทอตีนจกของจังหวัดแพร่
 2. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซลในจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2014 เวลา 17:27 น. )  

ค้นหาผลงานที่ได้รับรางวัล