อีเมล พิมพ์ PDF

ครั้งที่ 40

รางวัลดีเด่น

สาขาพืช
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดด้วยเทคนิคอย่างง่ายเพื่อใช้ควบคุมโรคเน่าระดับดินของถั่วฝักยาวที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii

สาขาสัตว์

การย่อยสลายของวัตถุแห้ง และการประเมินค่าพลังงานของใบกระถินหมัก ด้วยวิธีใช้ถุงไนล่อนและวิธีวัดปริมาตรแก๊ส

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

การผลิต Recombinant B-cell epitope ของ VapA โปรตีนสำหรับการวินิจฉัยโรคโรโดค็อกโคซิสในลูกม้า

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

การพัฒนาเกณฑ์ในการปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำมูลบน-ลำแซะ

สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

การกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูป่าชายเลนขลุง จังหวัดจันทบุรีด้วยการวิเคราะห์ทางสปาเชียล

สาขาสังคมศาสตร์ 

ปัจจัยด้านเชาว์อารมณ์ บุคลิกภาพ และภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลางในองค์การธุรกิจ

รางวัลชมเชย 

สาขาพืช

 1. การตรวจสอบปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในเนื้อเยื่อข้าวโพดสด
 2. เปรียบเทียบวิธีการสกัดฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในชุดดินตาคลี ชัยบาดาล ลพบุรี สตึกและปากช่อง
สาขาสัตว์
 1. อิทธิพลของกวาวเครือขาวต่อระดับฮอร์โมนบางชนิด กลิ่นเพศและเซลล์ในอัณฑะของสุกรเพศผู้
 2. การย่อยได้ และค่าพลังงานของหญ้ารูซี่หมักร่วมกับกากน้ำตาล 5 เปอร์เซ็นต์ ที่ศึกษาในโคนมแห้งและวิธีวัดปริมาตรแก๊ส
 3. ผลการตอบสนองต่ออาหารที่มีระดับโปรตีนและพลังงานต่างกันของไก่ญี่ปุ่น
สาขาประมง
 1. ระดับโปรตีนที่เหมาะสมตามสมดุลย์กรดอะมิโนในอาหารปลาดุกอุย
 2. วงจรการสืบพันธุ์ของปลาเห็ดโคนเพศเมียในบริเวณทะเลสาบสงขลา
สาขาวิทยาศาสตร์
 1. โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์ฝนตกในเขตกรุงเทพมหานคร
 2. การออกแบบและสร้างเครื่องคำนวณปริมาณการไหลแบบเครือข่าย
 3. การวิเคราะห์ และตัดแบ่งตัวอักษรลายมือภาษาไทยโดยใช้ข้อมูลสำคัญของตัวอักษร
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 1. อิทธิพลของรูปแบบการเรียงแถบไม้ที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของแผ่นแถบไม้อัดเรียงเสี้ยน
 2. การกำจัดสีในน้ำเสียโดยใช้ควอเทอร์ไนซ์ครอสลิงก์เซลลูโลสที่เตรียมจากต้นมันสำปะหลัง
 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการระบบชลประทานรัฐและชลประทานราษฎร์: กรณีศึกษา จ.เชียงใหม่

สาขาศึกษาศาสตร์

 1. เครื่องมือวัดระดับการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
 2. การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีพื้นบ้านในทางวิทยาศาสตร์ ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
สาขาสังคมศาสตร์
 1. ประชาสังคม: แนวทางใหม่ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน
แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2014 เวลา 17:30 น. )  

ค้นหาผลงานที่ได้รับรางวัล