อีเมล พิมพ์ PDF

ครั้งที่ 39

สาขาพืช

 1. การตรวจสอบเชื้อไวรอยด์ขององุ่นในประเทศไทย
 2. ริ้นน้ำจืด: ความสัมพันธ์กับตัวห้ำและแมลงศัตรูข้าว

สาขาสัตว์

 1. ประสิทธิภาพของสารละลายกรดแลกติกในการลดปริมาณเชื้อ Salmonella derby และ Staphylococcus aureus บนเนื้อสุกร

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

 1. การตรวจสอบระยะการเจริญของโอโอไซต์ที่เก็บจากรังไข่ของลูกกระบือปลัก หลังกระตุ้นด้วยฟอลลิเคิล สติมูเลติง ฮอร์โมน
 2. การพัฒนาการตรวจ virus neutralization ต่อไวรัสนิวคาสเซิลโดยใช้ Bovine kidney cell line
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างความบกพร่องในการแข็งตัวของเลือดกับความผิดปกติของตับในสุนัข

สาขาวิทยาศาสตร์

 1. ผลของสะพอนิฟิเคชันต่อการพัฒนายางธรรมชาติและการตอบสนองทางภูมิแพ้
 2. การสกัดและการแยกสารออกฤทธิ์เพิ่มแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ Feruloyl Tyramine จากบอระเพ็ด
 3. การเหนี่ยวนำไซลาเนสใน alkaliphilic Bacillus firmus K-1
 4. การจัดเรียงที่นั่งใหม่

สาขาจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

 1. ลักษณะของกระแสน้ำผิวหน้าสุทธิ และการไหลเวียนของน้ำในอ่าวไทย จากข้อมูลการตรวจวัดชนิดต่อเนื่องระยะยาว ของโครงการ SEAWATCH Thailand
 2. ศักยภาพของวัตถุดิบทดแทนไม้สำหรับแผ่นประกอบ (กรณีศึกษาใบไม้แห้ง)
 3. การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเป็นแผ่นวัสดุทดแทนไม้ฉลากเขียว
 4. การกำจัดสารพิษจากสารฆ่าแมลงเอ็นโดซัลแฟนออกจากพืชผักโดยใช้โอโซน
สาขาศึกษาศาสตร์
 1. เครื่องมือวัดระดับการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น
 2. อรรถรสของกิจกรรมเร้าสมองซีกขวาและอานิสงส์ต่อแนวคิดต้นเค้าเพื่อทำโครงงานเชิงทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2014 เวลา 17:33 น. )  

ค้นหาผลงานที่ได้รับรางวัล