อีเมล พิมพ์ PDF

ครั้งที่ 38

สาขามนุษยศาสตร์

 1. พจนานุกรมลาว - ไทย - อังกฤษ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ

สาขาพืช

 1. การพัฒนาดีเอ็นเอตัวตรวจสำหรับตรวจวินิจฉัยทอสโพไวรัสในมะเขือเทศและยาสูบ
 2. สมการคำนวณอัตราปุ๋ยไนโตรเจนสำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากการวิเคราะห์ดิน
 3. การศึกษาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสม กับชาวไร่ข้าวโพดไทย

สาขาสัตว์

 1. ความเป็นไปได้ในการผลิตโคพันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีโคลนนิ่งโดยใช้เซลล์ไฟโบรบลาสจากใบหูเป็นเซลล์ต้นแบบ
 2. การย่อยได้และพลังงานสุทธิจากการคำนวณของต้นถั่วเหลืองติดฝักแห้งในโคและแกะ

สาขาสัตวแพทย์

 1. การพัฒนาวิธีอีไลซ่าเพื่อใช้ชันสูตรโรคพาราทูเบอร์คูโลซิสในโค-กระบือ

สาขาศึกษาศาสตร์

 1. ผลของรางวัลภายนอกและการรับรู้ความสามารถของตนที่มีต่อแรงจูงใจภายในของนักเรียน
 2. การวิจัยในชั้นเรียน: การสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวความคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม และทฤษฎีการสร้างความรู้ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 3. การวิจัยในชั้นเรียน: ผลการสอนและบรรยากาศการเรียนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม/ทฤษฎีการสร้างความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 4. ความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ: กรณีศึกษาโรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์

สาขาสังคมศาสตร์

 1. การศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะบุคลิกภาพ รูปแบบการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. จินตแผนที่: ตัวชี้วัดศักยภาพการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
 3. ชุมชนกับการพัฒนาป่าชายเลน

สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

 1. บทบาทเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

สาขาวิทยาศาสตร์

 1. ผลของน้ำสกัดจากผงป่นแห้งของเปลือกต้นนมนาง (Pouteria cambodiana) ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในเลือดในหนูขาว
 2. สนามแม่เหล็กวิกฤตสูงของสารตัวนำยวดยิ่ง Bi sub(1.5)Pb sub(0.5)Sr sub(2.0)Ca sub(x)Cu sub(y)O sub(z)
สาขาจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
 1. อุปทานไม้ท่อนยูคาลิปตัสและการวิเคราะห์ด้านการเงินของสวนป่าภาคเอกชนในประเทศไทย ปี ค.ศ. 1997
 2. แหล่งเชื้อเพลิงในป่าผลัดใบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
 3. อัตราปูนและปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดชุดดินรังสิตต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกาดเขียวปลี

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 21:10 น. )  

ค้นหาผลงานที่ได้รับรางวัล